Aktuální projekty

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Časový harmonogram environmentální výchovy je v ročním plánu.

Další aktivity dle aktuální situace a nabídky během školního roku:

   

 • Výukové programy v terénu nebo v prostorách školy dle aktuální nabídky
 •  

 • Žádosti o finance na pomůcky, vybavení učebny a budování školní zahrady – dle aktuálně vypsaných grantů
 •  

 • Průběžné informování členy Ekotýmu o aktivitách projektu Ekoškola v kmenových třídách

Soutěže:

   

 • Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení
 •  

 • Sběr papíru v rámci celé obce
 •  

 • Zapojení do výtvarných a vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou  – dle aktuální nabídky

Zapojení do celorepublikových aktivit:

   

 • Členství v síti M.R.K.E.V.
 •  

 • Ekoškola – mezinárodní projekt (Tereza)
 •  

 • Přírodní zahrada

Environmentální výchova v ŠVP:

   

 • Výchova zdravé osobnosti (1. – 9. ročník)
 •  

 • Člověk a svět (1. – 5. ročník)
 •  

 • Přírodovědné předměty (6. – 9. ročník)

Ekologicky šetrná škola:

   

 • Třídění odpadu – v prostorách školy – papír, plast, bio odpad, baterie a drobné elektro
 •  

 • Šetření elektrickou energií, plynem, vodou
 •  

 • Úprava školní zahrady
 •  

 • Zlepšování prostředí ve škole, péče o pokojové květiny

Spolupráce:

   

 • Organizace: Lipka, Rezekvítek, Sluňákov, Tereza, Ekocentrum  Šardice, Spolek za zdravé Šardice, ZOO Hodonín
 •  

 • zřizovatel školy OÚ Šardice
 •  

 • místní podnikatelé a organizace

Prezentace

   

 • nástěnky školy
 •  

 • internet
 •  

 • šardický zpravodaj

Recyklohraní

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

http://www.recyklohrani.cz/cs/

 

M.R.K.E.V.

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny (Síť středisek ekologické výchovy). Jeho záměrem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), a to zejména poskytováním metodické a informační podpory, zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností a podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

http://www.pavucina-sev.cz

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

Patříme mezi školy aktivně zapojené do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (www.ekoskola.cz).  V ČR koordinuje tento program sdružení TEREZA (terezanet.cz). Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí.

Naše škola získala v roce 2019 titul Ekoškola, který je podmíněn těmito 7 kroky:

   

 1. krok: založení školního Ekotýmu – skupina žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří vedou program, pravidelně se schází na schůzkách Ekotýmu a naplňují všechny kroky k získání titulu Ekoškola.
 2.  

 3. krok: zpracování Analýzy ekologického stavu školy – žáci zjišťují, jaký je ekologický stav naší školy. Díky analýze zjišťujeme, co se nám daří, ale i to, kde máme nějaké nedostatky, co je třeba zlepšit nebo udělat jinak.
 4.  

 5. krok: vytvoření plánu činnosti, který vychází z výsledků analýzy a který se týká témat Ekoškoly (prostředí školy, voda, energie, odpady).
 6.  

 7. krok: monitorování a vyhodnocování – průběžně sledujeme, jak se nám daří plnit činnosti, které jsme navrhli v plánu a hodnotíme, co jsme splnili, případně, zdůvodňujeme, proč se nám některé věci plnit nedaří.
 8.  

 9. krok: environmentální výuka ve výuce – do předmětů jsou zařazena ekologická témata, kterými se zabýváme a další aktivity, které nám pomáhají ekologicky se vzdělávat.
 10.  

 11. krok: informování a spolupráce – o naší činnosti informujeme veřejnost prostřednictvím nástěnek, webových stránek, Facebooku a místního zpravodaje.
 12.  

 13. krok: Ekokodex – společně jsme vytvořili pravidla, která se snažíme dodržovat, a která nám pomáhají ke změnám na naší škole.

V roce 2021 bychom chtěli při obhajobě usilovat o titul Bronzové cesty, splnit všechna kritéria a získat bodové hodnocení a certifikát.

Do programu Ekoškoly se mohou školy zapojit:

·      účastí v programu Ekoškola, získat status Zapojená škola a užívat si program a jeho materiály,

·      být aktivní školou a vydat se bronzovou či stříbrnou cestou. V cíli každé cesty škola získá ke svému putování odbornou zpětnou vazbu, která jí ukáže další směr a možnosti zlepšení. Za úspěšné projití cest získá škola mezinárodní ocenění Bronzová cesta nebo Stříbrná cesta,

·      být aktivní školou a vydat se zelenou cestou. Za projití Zelené cesty škola stane na vrcholu Ekoškoly a získá nejvyšší ocenění – Zelenou vlajku.

PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS

Nakladatelství Fraus je jedno z největších učebnicových nakladatelství u nás. Patří také mezi  největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce. Naše škola spolupracuje s nakladatelstvím FRAUS hlavně v oblasti matematiky profesora Hejného. Učebnice je doprovázena interaktivními učebnicemi, které vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek.

ŠKOLA PRO DEMOKRACII

Škola pro demokracii je síť škol, které mají žákovský parlament. V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. A společně s učiteli si kladou tyto otázky:

 

   

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 •  

 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 •  

 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 •  

 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 •  

 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 •  

 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 •  

 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 •  

 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

Škola pro demokracii je celonárodně platný titul, náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech alespoň v základní úrovni.Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

AKTIVNÍ ŠKOLA – PROŠKOLY.CZ

Naše škola se zaregistrovala do portálu  Proškoly.cz, který poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

ERASMUS +

Angličtina pro běžný život v naší venkovské škole

(inovace metod výuky v naší škole)

 

Začátek projektu: 1.7.2020

Konec projektu: 31.12.2021

Inovujeme výuku angličtiny a výuku v anglickém jazyce v nejazykových předmětech prostřednictvím metody CLIL spolu se zintenzivněním zapojování do projektů mezinárodní spolupráce.

Naše škola vnímá své angažmá v mezinárodní, evropské spolupráci jako jednu z důležitých podmínek rozvoje a zvyšování kvality nabídky vzdělávání i nad rámec povinného ŠVP.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku anglického jazyka v naší škole přes kompetentnějšího učitele vyučujícího cizí jazyk, rozvíjet schopnosti našich učitelů integrovat angličtinu do nejazykových předmětů na 1. a 2. stupni a povzbudit zájem našich žáků věnovat se více učení cizích jazyků, zejména angličtiny pro vlastní rozvoj a lepší komunikaci s jejich vrstevníky napříč Evropou. Získaný grant využijeme na zkvalitnění výuky angličtiny a tři pedagogové se zúčastní jazykového kurzu s výukou angličtiny v Jazykové škole ETI ST. Julian´s na Maltě.

FOLKLORNÍ HUDEBKA

V rámci projektu Folklorní hudebka se žáci 8. a  9. ročníku učí folklorní tance, písně a
seznamují se s místními tradicemi. Součástí je i týdenní soustředění žáků, které se
koná v týdnu příprav před hody, kdy se chlapci učí, jak postavit májku a děvčata
zkouší malování pískem na chodníku. Projekt je uskutečňován ve spolupráci
s nadšeným místním folkloristou MUDr. Jaromírem Břeněm, který dochází do výuky
každý první pátek v měsíci.

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben Základní školy Šardice. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení učebny a pořízení didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt řeší i zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ. Projekt Modernizace odborných učeben je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011153 Termín realizace projektu: 2019–2020

 

V rámci projektu bylo pořízeno:

   

 1. Plošina (schodolez) dodavatel firma ALTECH 475 530,–Kč
 2.  

 3. Nábytek dodavatel KDZ Vizovice 1 928 670,–Kč
 4.  

 5. Soubor dig. pomůcek + mobilní učebna jazyků: AUTOCONT a.s. Ostrava 1 154 243,–Kč
 6.  

 7. Bezbariérové WC v přízemí ZŠ 302 305,–Kč
 8.  

 9. Výsadba 2 ks lípa 10 000,–Kč

 

Dotace MMR : 3 581 800,67 Kč

Vlastní zdroje: 448 555,85 Kč

Výdaje CELKEM: 4 020 356,52 Kč

OBEC PARŤÁKEM

Projekt zavádí inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny v obci Šardice. Inovativní služby budou poskytovány na základě koordinované a multidisciplinární pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. V rámci projektu bude vypracovaná Komunikační strategie mezioborové spolupráce pro ohrožené děti a rodiny a budou koordinované služby ohroženým dětem a rodinám na obci a ve škole. Na Základní škole TGM Šardice bude realizovaná Sociální práce ve škole s cílem připravit a poskytovat sociální práci a inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny ve škole, a pilotně tuto službu ověřit.

Projekt bude probíhat od 1.1.2020 do 31.9.2021 a kontaktní osobou je sociální pracovnice Bc. Eva Mráziková, obecpartakem@sardice.cz.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých jsou žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení konzumace čerstvého ovoce, zeleniny, čerstvého mléka a mléčných výrobků, ale i vzdělávání žáků v oblasti stravovacích návyků a zpracování potravin prostřednictvím exkurzí, ochutnávek, vzdělávacích či soutěžních akcí propagující spotřebu ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků.

V rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s firmou MK Fruit s. r. o.

RODIČE VÍTÁNI

Jsme malá vesnická škola rodinného typu se zaměřením na ekologii ( Ekoškola, výuková zahrada, 1. místo v roce 2019 v celostátní soutěži Ministerstva životního prostředí), folklor, hudbu, tanec, výuka AJ od 1. ročníku, výuka Aj s rodilými mluvčími, zapojení do mezinárodních projektů (projekt Erasmus +, Edison, Comenius), bezplatné zájmové kroužky.

Naše škola splňuje

   

 • Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor školy, včetně odpoledních hodin.
    

  • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče jsou, po zazvonění, do školy vpuštěni pověřenou osobou.
  •  

  • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které rodič zavolá, a pověřená osoba ho vpustí do školy.
  •  

  • Vchod do školy není uzamčen a škola je volně přístupná.
 •  

 • Rodičům poskytujeme kontakty na všechny učitele a vedení školy.
    

  • Rodiče dostali na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty na vyučující a vedení školy (telefon a e-mail).
  •  

  • Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (email, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.

www. zssardice.cz

   

 • Rodiče informujeme o tom, co a kdy se ve škole děje.
    

  • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří, sportovní soustředění a další akce pořádané školou.
  •  

  • Tyto informace škola zveřejňuje na svém webu a průběžně je aktualizuje.
 •  

 • Komunikace mezi školou (učitelem) a rodiči
  a) S rodiči komunikujeme partnerským způsobem
  b) Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči

    

  • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.
   S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby každá záležitost byla vždy „dořešena“. U jednání by neměl být nikdo, koho se to netýká.
  •  

  • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte individuálně s konkrétním učitelem osobně. Případně každý rodič dostane i písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
 •  

 • Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí a jsou ochotni to potvrdit.
    

  • Splňujeme
 •  

 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit.
    

  • Splňujeme
 •  

 • Informační ceduli s kritérii značky Rodiče vítáni jsme viditelně umístili u vstupu do školy.
  Položka je zařazena mezi závazné (povinné), platnost je však odložena, až po udělení značky. Zde se škola vlastně zavazuje, že tak v budoucnu učiní.

    

  • Splňujeme

 

 

 

Škola dále splňuje

   

 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. Zápis není pouhou administrativní formalitou.
 •  

 • Naši pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 •  

 • Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …)

Papírová žákovská knížka (1. ročník), elektronická žákovská knížka (2. – 9. ročník)

   

 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 •  

 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 •  

 • Školní vzdělávací program (ŠVP) zpřístupňujeme na webu školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další školní dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školy.

www.zssardice.cz

   

 • Nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, vedoucího školního poradenského pracoviště nebo metodika prevence.
 •  

 • Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).
 •  

 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 •  

 • Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 •  

 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce.).
 •  

 • Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka – dětského psychologa, logopeda, mediátora, apod.

www.zssardice.cz

   

 • Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. (Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.)
 •  

 • Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).
 •  

 • Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 •  

 • Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 •  

 • Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které se mohou s dětmi do projektu zapojit plněním Olympijského diplomu nebo Odznaku všestrannosti v hodinách tělesné výchovy.

V  rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín (1. Hluboký předklon, 2. T-běh, 3. Zkrácené sedy-lehy, 4. Postoj čápa, 5. Sprint 60 m, 6. Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň), 7. Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), 8. Hod basketbalovým míčem). Na základě výsledků pak dostanou na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a  ve kterých sportech by měly být šikovné. Navíc jim poradíme, kde v okolí školy mají sportovní kluby, kam by se mohly přihlásit a provozovat doporučené sporty. Olympijský diplom je určen hlavně pro první stupeň, ale záleží jen na učiteli, jestli zapojí i starší žáky a otestuje také jejich schopnosti.

U Odznaku všestrannosti musí děti splnit 10 z 12 disciplín (1. Sprint 60 m, 2. Skok daleký z rozběhu, 3. Hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut, 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, 6. Trojskok snožmo z místa, 7. Kliky po dobu 2 minut, 8. Leh-sedy, 9. Hod míčkem, 10. a) Běh na 1000 m, b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut, c) Plavání po dobu 2 minut). Za výsledky v  jednotlivých disciplínách získají body a  podle dosaženého počtu obdrží bronzový, stříbrný, zlatý nebo dokonce diamantový odznak. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připravený účastnický diplom. Odznak všestrannosti je doporučen pro žáky druhého stupně, ale opět je na učiteli, jestli zapojí i mladší žáky.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA S RODILÝM MLUVČÍ

Naše škola začala realizovat výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím a začala spolupracovat s Jazykovou školou Moravia se sídlem v Hodoníně. Každý měsíc k nám do školy přijedou dva školení lektoři z anglicky mluvící země, kteří pracují metodou IN CLASS. Jedná se o tematicky založené aktivní učení zábavným způsobem. Tato výuka doplňuje školní osnovy, výukové a tematické materiály slouží jako doplněk pravidelné školní výuky.

Proč je rodilý mluvčí tak důležitý?

Lektor opraví špatně použitý výraz, ukáže hovorové slovo, zábavnější formou si děti mohou zapamatovat rychleji nová slovíčka, pomůže překonat ostych a nervozitu z používání angličtiny, zvýšit sebedůvěru a schopnost reagovat na cizí jazyk v praxi, seznamování s kulturou lektorů z jiných zemí může inspirovat a motivovat k dalšímu studiu.

VÝZVA ŠABLONY II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014479

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II pro ZŠ a ŠD.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Jaké aktivity jsou podporovány?

Oblast personální podpory:

   

 • zřízení pozice školní asistenta

Oblast Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

   

 • vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi
 •  

 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 •  

 • vzájemná spolupráce pedagogů
 •  

 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 •  

 • tandemová výuka
 •  

 • CLIL ve výuce
 •  

 • zapojení odborníka z praxe do výuky

Oblast extrakurikulární a rozvojové aktivity

   

 • klub pro žáky
 •  

 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 •  

 • projektový den ve škole

Oblast spolupráce s rodiči žáků a veřejností

   

 • odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
 •  

 • komunitně osvětová setkávání

ROČNÍ PLÁN EVVO

 

Termín

 

Název

 

Forma

 

Cílová skupina

 

Ročník

 

Zodpovědná osoba

 

září 2020

 

Seznámení s ročním plánem EVVO

 

porada, metodické sdružení

 

pedagogové

 

koordinátor EVVO

 

září 20 – červen 21

 

Informace o novinkách týkajících se témat EVVO

 

porada, metodické sdružení, nástěnka ve sborovně

 

pedagogové

 

koordinátor EVVO

 

září 20 – červen 21

 

Výzdoba školy – žákovské práce s přírodní a ekologickou tématikou

 

vyučovací hodina – tvořivé a estetické činnosti (TEČ), výtvarná výchova (VV), pracovní činnosti (PČ)

 

žáci

 

1.      – 9.

Mokrá, Havlíčková, Moravčíková, Novotný, Horáková
 

září 20 – červen 21

 

Výzdoba školy květinami – péče o ně po celý školní rok

 

 

vyučovací hodina (TEČ, PČ)

 

žáci, výpomoc uklízečky

 

1.      – 9

 

třídní učitelé

září – říjen 20

březen – červen 21

 

Údržba školní zahrady

 

vyučovací hodina (PČ)

 

žáci

 

1.      – 9

 

Novotný,

Horáková, školník

 

září 20 – červen 21

 

Jezírko

 

Realizace projektu Vetropack Moravia Glass

 

 

žáci

 

1. – 9.

 

Ekotým

 

říjen 20

duben 21

 

Sběr papíru

 

aktivita

 

žáci, učitelé, občané obce

 

 

1.      – 9.

 

Novotný, školník

 

říjen 20

 

Ukliďme Česko

 

Celorepublikový projekt – pracovní činnosti

 

žáci

 

1. -9.

 

Moravčíková

 

říjen 20

 

Recyklace hrou

 

Výukový program Recyklohraní

 

žáci, učitelé

 

1. – 9.

 

Moravčíková

 

říjen 20

 

Do lesa s lesníkem

 

výukový program od sdružení Dřevo pro život, spolupráce s Ekocentrem Šardice

 

 

žáci

 

4., 5.

 

třídní učitelé

 

září 20 – červen 21

 

Přírodovědné vycházky – pozorování změn přírody

 

učební blok (ČaS, Př)

 

žáci

 

1.      – 9.

 

učitelé  přírodov. předmětů

 

září 20 – červen 21

 

Plnění programu Recyklohraní

 

integrace témat do vyučovacích hodin přírodovědných  předmětů, tematická výuka, úkoly k získání bodů z programu

 

žáci

 

1.      – 9.

 

koordinátor EVVO

 

září 20 – červen 21

 

Plnění programu Ekoškola

(Bronzová cesta)

 

integrace témat do vyučovacích hodin přírodovědných  předmětů, tematická výuka, úkoly k získání bodů z programu

 

žáci, Ekotým, vedení školy, provozní zaměstnanci

 

2.      – 9.

 

koordinátor EVVO

 

září 20 – červen 21

 

Sběr baterií a elektrozařízení

 

projekt Recyklohraní

 

žáci, učitelé, provozní zaměstnanci, občané

 

1.      – 9.

 

koordinátor EVVO

školník

 

září 20 – červen 21

 

 

 

třídění odpadu – papír, plast, bioodpad

 

projekt Ekoškola, přírodovědné předměty, třídění při běžném provozu školy

 

žáci, učitelé, provozní zaměstnanci, Ekotým

 

1.      – 9.

 

koordinátor EVVO

provozní zaměstnanci

 

září 20 – červen 21

 

Práce s odpadovým materiálem a přírodninami

 

vyučovací hodiny TEČ, Vv, Pč, družina školní klub

 

žáci

 

1.      – 9.

 

učitelé daných předmětů a školní družiny

 

září 20 – červen 21

 

Péče o areál školy

 

vyučovací hodiny Pč

 

žáci

 

1.      – 9.

 

Novotný, Horáková, školník

 

 

září 20 – červen 21

 

Poznávání ekosystémů našeho okolí

 

tematická výuka, vycházka

 

žáci

 

1.      – 5.

 

Mokrá, Cápková, Moravčíková, Sadílková

 

leden – červen 21

 

Fond malých projektů Rakousko-ČR

 

Projekt udržitelnosti vody v krajině

 

Ekotým

 

 

 

Obec Šardice,

p. Marada

 

duben 21

 

Výukový program Lipka Brno

 

přírodovědný výukový program

 

žáci

 

6. – 9.

1. – 5.

 

koordinátor EVVO, třídní učitelé

 

duben 21

 

Den Země

 

tematický den – Podmořský svět

 

žáci

 

1. – 9.

 

třídní učitelé

 

květen – červen 21

 

Zahradní slavnost

 

tematický program pro MŠ a družinu

Ekotým, žákovská samospráva  

2.      – 9.

 

koordinátor EVVO

 

červen 21

 

Do přírody s myslivcem

 

 

výukový program Ekocentrum Šardice

 

žáci

 

1.      – 9.

 

koordinátor EVVO

 

září 20 – červen 21

 

Účast pedagogů na vzdělávacích seminářích pro pedagogy

 

semináře

 

učitelé

 

koordinátor EVVO

vedení školy

 

říjen 20 – červen 21

 

Schůzky Ekotýmu -aktivity zaměřené na ekologizaci provozu školy

 

mimoškolní aktivita

 

Ekotým

 

koordinátor EVVO

 

červen 21

 

Hodnocení ročního plánu EVVO

 

výroční zpráva

 

vedení školy, obec

 

koordinátor EVVO

NADACE SOKRATES

Nadaci Socrates, se kterou naše škola spolupracuje, založil ing. Pavel Holešinský na podporu v sociální oblasti a v oblasti školství. V naší škole podporuje žáky ze sociálně slabých rodin, těmto rodinám platí školní obědy. Také poskytl finanční dar na realizaci Prvního příměstského tábora v Šardicích, který proběhl v prázdninových měsících letošního roku jako ulehčení rodičům po dlouhém jarním období distanční výuky. Jeho další pomocí bude sponzorování financování zabezpečovacího systému školy pro zvýšení bezpečnosti našich žáků.

Děkujeme.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Školní přírodní zahrada představuje způsob, jak nabídnout dětem i učitelům možnost
aktivně uskutečňovat vyučovací i volnočasové aktivity venku. Je důležitým tvůrčím i
učebním prostorem. Děti zde mohou pracovat na vlastních projektech a seznámit se
tak příjemným a přehledným způsobem s přírodními zákonitostmi a navíc čas trávený
venku má pozitivní vliv na zdraví a fyzickou kondici. V zahradě mohou děti zkoumat
reálné rostliny a živočichy, což kromě znalostí pomáhá formovat také jejich
hodnotový systém. Pestrá zahrada také stimuluje dětskou představivost, což může

zvýšit zájem a motivaci dětí k práci.

Plocha školní přírodní zahrady v Šardicích se nachází v zadní části školního areálu
na svahu s jižní expozicí. Je víceúčelová a je rozdělena na 2 části: přírodní učebnu a
užitkovou část. V přírodní učebně se nachází altán, stinná přírodní učebna, hmatová
stezka, bylinková spirála, suchá zídka, luční kruhy, ukázka zelené střechy, hmyzí
hotel, domeček pro ježky. V užitkové části lze zhlédnout Pythagorejské zeleninové
záhony, jabloňový sad, ovocný sad a jezírko.

VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU

(Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

Naše škola spolupracuje s Kyjovským Slováckem v pohybu v projektu Vzdělávání
v pohybu, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je nastavit systém komunikace a spolupráce tak, aby všichni
zúčastnění byli schopni cíleně, kvalifikovaně, efektivně a pozitivně ovlivnit kvalitu
vzdělávání pro děti a žáky. Do projektu se zapojily všechny základní, mateřské a čtyři
umělecké školy na území 43 obcí kolem královského města Kyjova.
Společnými silami směřujeme ke změně k lepšímu regionálnímu školství. Záleží nám
nejen na kvalitě vzdělávání našich dětí, ale i na prostředí, ve kterém se vzdělávají a
na možnostech jejich dalšího rozvoje.
Projekt se prioritně zabývá realizací veletrhu středních škol v regionu, organizuje
setkávání Balintovských skupin k řešení problémů, nabízí, jak vařit z regionálních
surovin ve školních jídelnách, organizuje pravidelné setkávání žákovských
parlamentů, pomáhá mateřským školám zapojit se do aktivity Technické školky a
další.

Realizované projekty